تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/18 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" طی نامه شماره 152721 مورخ 1401/08/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف