آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/05/05 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 158702 در تاریخ 1401/08/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر است:

شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌ درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ‌ماهه به میزان بیست و پنج ‌درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌ داری کل‌ کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌ های علمیه و در قالب طرح (پروژه)‌ های کاربردی، عناوین پایان‌ نامه ‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسا دکتری و طرح (پروژه)‌ های تحقیقاتی دانش ‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه ‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به ‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش ‌بینی ‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می ‌شود، به‌ طوری ‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می ‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌‌درصد (60%) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده ‌درصد (10%) از مبلغ چهل ‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه ‌های علمیه در چهارچوب آیین‌ نامه اجرائی این بند هزینه کنند. آیین ‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه‌ های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به‌ تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف