رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه 61-1397/02/29 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند درخصوص اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی پیش از تصویب مصوبه و ابطال بند پ تعرفه شماره 1-2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-1397/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند درخصوص افزودن عوارض تاخیر پرداخت به اصل عوارض محل کسب

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1- ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه 61-1397/02/29 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند درخصوص اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی پیش از تصویب مصوبه و 2- ابطال بند پ تعرفه شماره 1-2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-1397/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند درخصوص افزودن عوارض تاخیر پرداخت به اصل عوارض محل کسب در تاریخ 1401/07/12 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط