بخشنامه درخصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده 2 استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی)

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده 2 استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی) ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نوشماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده 2 استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی) طی نامه شماره 51/189593 مورخ 1401/09/14 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف