آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/25 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» طی نامه شماره 170623 در تاریخ 1401/09/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر است:

ماده 2 مکرر: ...

بند ح:...

تبصره 6- كلیه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مركزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات كالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محكوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حكم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حكم، به جریمه نقدی مرتكب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی كه ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (000 /000 /3) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی كه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محكومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد كه بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (000 /30) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت كالای موضوع ماده (65) قانون امور گمركی، میزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا تركیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از كلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی كه ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجرا است.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف