رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی)

تاریخ دادنامه: 1401/8/3     شماره دادنامه: 1321       شماره پرونده: 0101378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای صفدر محققی (قاضی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه‌ای برخی استان‌ها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، شعبه 4 بدوی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌های مذکور، استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح که شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه‌های شماره 140031390000387346 ـ1400/02/15 و شماره 140031390000400735 ـ1400/02/18، با استناد به بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رای در سامانه شرکت آب منطقه‌ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رای داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.

از سـوی دیگر در پرونـده‌هایی با مـوضوع مشابـه، شعبـه 4 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـه‎های شماره 140131390000066611 ـ 1401/01/17، شمـاره 140031390002760725 ـ1400/10/21، شماره 140031390002872729 ـ 1400/11/02 و شماره 140131390000098605 ـ1401/01/21 با همان استدلال پیش‌گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه‌های فوق، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه‌های شمـاره 140131390000519344ـ 1401/03/08 و شمـاره 140031390003243733 ـ 1400/12/08 و شماره 140131390000011497 ـ 1401/01/08 و 140131390000550888 ـ1401/03/10، با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی که حسب مستندات موجود، ابلاغ رأی از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رأی، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده‌ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه 4 بدوی) اعاده کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است...» و براساس ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «در کلّیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست. ثانیاً: با توجه به اینکه براساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می­نماید»، ابلاغ حکـم با اطلاع مخـاطب متفـاوت بوده و این دو الـزاماً منطبق با یـکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شمـاره 140031390003243733 ـ 1400/12/8، شمــاره 140131390000011497   ـ 1401/1/8، شماره 140131390000519344 ـ 1401/3/8 و شماره 140131390000550888 ـ1401/3/10  صـادره از شـعبـه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رأی توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

                                            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط