لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین طی نامه شماره 203186 مورخ 1401/11/03 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod