تصویبنامه درخصوص تشکیل کمیته ای جهت ارائه گزارش ساماندهی موسسات پژوهشی، آموزشی و مراکز علمی و کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی اداری

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل کمیته ای جهت ارائه گزارش ساماندهی موسسات پژوهشی، آموزشی و مراکز علمی و کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی اداری ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل کمیته ای جهت ارائه گزارش ساماندهی موسسات پژوهشی، آموزشی و مراکز علمی و کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی اداری طی نامه شماره 88565 مورخ 1401/11/05 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف