مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت

شماره 162058/300                                                            1401/10/7

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/8/30 مصوبه جلسه مورخ 1401/5/1 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در زمینه الحاق حدود 11 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر جیرفت (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را با توجه به صورتجلسه مورخ 1401/8/25  کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به اینکه در حال حاضر و به دلیل تعارضات مالکیتی فقط امکان الحاق 3/7 هکتار از اراضی 11 هکتاری فراهم است و این میزان نه تنها کمکی به برآوردن نیاز قانون جهش تولید مسکن در شهر جیرفت نمی‌کند بلکه موجب تعارضات مدیریت شهری جیرفت با دو روستای مجاور(نارجوئیه و خالق آباد) خواهد شد، فلذا مقرر می‌شود در صورتیکه با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و رفع تعارضات، الحاق کل اراضی 11 هکتاری میسر دید، مراتب موافقت شورای عالی توسط دبیر شورای عالی به مراجع استانی ابلاغ شود و در غیر این صورت به دلیل عدم وجود توجیه کافی، اراضی 3/7 هکتاری با کسر حرایم و عوارض متداخل با آن و تعدیل بارگذاری در حد بافت روستائی مجاور زمین در قالب الحاق به بافت روستائی در چرخه تولید مسکن در نهضت ملی قرار گیرد .

همچنین بنا بر پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان مقرر گردید موضوع ضرورت کاهش افق طرح جامع شهر جیرفت (از سال 1407) و تجدید نظر طرح جامع با ارائه ادله کافی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته و مصوبه شورای استان توسط دبیر شورای عالی به عنوان نظر شورای عالی اعلام گردد.

مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف