تصویبنامه درخصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و تبصره 1 آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و تبصره 1 آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/10 هیات وزیران درخصوص «تعدیل مبالغ مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و تبصره 1 آن» طی نامه شماره 231850 در تاریخ 1401/12/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

ماده 27 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و تبصره 1 آن به شرح زیر است:

ماده 27 قانون مجازات اسلامی- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (000 /000 /1) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.

 

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری- هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون (000 /000 /1) ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره 1- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (000 /000 /1) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف