تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد در چارچوب متن پیوست

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد در چارچوب متن پیوست ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد در چارچوب متن پیوست» طی نامه شماره 235498 مورخ 1401/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف