اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیا بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیا بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیا بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» طی نامه شماره 241620 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف