تصویبنامه درخصوص تسویه و تهاتر بدهی شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت های برق منطقه‌ ای تهران و توسعه منابع آب و نیروی ایران)

شماره 231125/ت60838هـ                                                1401/12/13

 

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/12/10 به پیشنهاد شماره 1401/54139/20/100 مورخ 1401/10/12 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد:

1ـ بدهی شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت‌های برق منطقه‌ ای تهران و توسعه منابع آب و نیروی ایران) ناشی از تکالیف قانونی مربوط به اجرای طرح‌های حرارتی و برق آبی، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ های ملی ایران، صادرات ایران و سپه به نرخ قرارداد مربوط و بعد از سر رسید بر اساس نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر سال طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جمعاً به میزان هشتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد و هشت میلیارد و ششصد و پنج میلیون (000ر000ر605ر278ر87) ریال، از محل مطالبات حسابرسی شده از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تسویه و تهاتر می ‌گردد و بدهی‌ های یادشده به بدهی دولت به بانک‌ های یادشده منتقل می ‌شود.

 

2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای (91ـ 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام می نماید.

3ـ شرکت‌ های دولتی ذیربط و بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران و سپه مکلفند مبالغ تسویه شده موضوع بند (1) این تصویبنامه را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال نمایند تا ملاک اعمال حساب نهایی توسط خزانه داری کل کشور قرار گیرد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف