مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر ارومیه احداث خیابان در بافت تاریخی شهر (ادامه خیابان سرداران)

شماره173660/300                                                            1401/10/28

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان غربی

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/9/28 مغایرت اساسی اجرای ادامه خیابان سرداران (حد فاصل خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهید باکری) با طرح جامع شهر ارومیه، موضوع بند (8) صورتجلسه مورخ 1397/9/8 شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی را بررسی و نظر به صورتجلسه مورخ 1399/4/31 کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و گزارش دبیرخانه شورای عالی بر اساس ملاحظاتی از جمله؛ قرارگیری محل مورد نظر جهت احداث خیابان در محدوده بافت تاریخی مصوب شهر، آثار منفی احداث خیابان مورد نظر بر فضای زیست شهری به واسطه برقراری جریان ترافیک عبوری، کاهش نقش حمل و نقل عمومی در نظام دسترسی مرکز شهر ارومیه و ایجاد زمینه تخریب مرفولوژی بافت و انفصال فضایی در ساختار هم پیوند بافت و محلات، تهدید حریم بنای ثبت میراث ملی و تخریب چندین بنای ارزشمند، مقرر نمود:

با توجه به اینکه طرح ویژه حفاظت و احیا محدوده بافت تاریخی شهر ارومیه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در دست تهیه است، موضوع مغایرت اساسی در این طرح با تأکید بر ضرورت طراحی یکپارچه و هماهنگ با ساختار فضایی بافت، آرام ‌سازی ترافیک و اولویت ‌دهی به توسعه حمل و نقل عمومی در محدوده بافت تاریخی و رعایت حقوق مکتسبه (قبل از طرح جامع مصوب 1388/11/20)؛ تعیین تکلیف شده و مطابق رویه مندرج در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌ های تاریخی ـ فرهنگی (مصوب1398/4/2) اقدام گردد.

 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌ مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف