مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح جامع سوسنگرد با الحاق اراضی دولتی (تأمین اراضی نهضت ملی مسکن)

شماره173665/300                                                       1401/10/28

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/9/28 خود مصوبه مورخ 1401/6/1 شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان خوزستان درخصوص الحاق اراضی با مالکیت دولت به محدوده طرح جامع شهر سوسنگرد را مورد بررسی قرار داد و ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ 1401/9/12 کمیته فنی و موافقت با الحاق مقرر نمود: طرح تفصیلی اراضی در چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده 5 برسد:

1ـ بنا بر آخرین اظهار نظر سازمان امور اراضی استان مبنی بر زراعی بودن اراضی، مصوبه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 اخذ شود.

2 ـ همسو با تراکم غالب طرح جامع میزان واحد پذیری اراضی به میزان 650 واحد با حداکثر تراکم 120 درصد تعیین می ‌شود .

3ـ تأمین سرانه خدماتی حداقل در مقیاس محله ضروریست .

4ـ تأمین دسترسی اراضی از طریق معبر 20 متری واقع در منتهی ‌الیه شرقی محدوده شهر صورت گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می ‌شود.

 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق ‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف