مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص سند میانکار طرح جامع شهر پاکدشت

شماره186096/300                                                                     1401/11/17

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان تهران

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/10/26 خود مصوبه مورخ 1401/9/12 شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان تهران درخصوص بررسی سند میانکار طرح جامع پاکدشت را با توجه به صورتجلسه مورخ 1401/10/21 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و بدین شرح اتخاذ تصمیم نمود:

الف: برآورد سقف جمعیتی شهر در افق طرح جامع

با عنایت به احکام مصوب سند آمایش ملی، سند آمایش مصوب استان، مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درخصوص منابع آب قابل تخصیص، جمعیت مصوب شهر برای افق 1415 با فرض تعدیل رشد برونزای نامتوازن شهر و کاهش نرخ مهاجرت،  معادل 415 هزار نفر با نرخ رشد متوسط 2 درصد در بازه زمانی 1400 ـ 1415 برآورد می ‌شود. با توجه به محدودیت منابع آب و مغایرت سقف تخصیص آب شرب در اسناد ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران با جمعیت مذکور، لزوم مدیریت مصرف خانگی و کاهش سرانه آب خانگی به 170 لیتر در شبانه روز ضروری و مورد تأکید است.

ب: جهات و ظرفیت توسعه کالبدی

با عنایت به ظرفیت‌های جمعیت ‌پذیری موجود طرح تفصیلی، اراضی لازم جهت توسعه کالبدی و تأمین زمین مورد نیاز جمعیت اضافه شونده به شهر در طی دوره آن، با توجه به محدودیت ‌های توسعه اطراف شهر ناشی از منطقه حفاظت شده جاجرود، منطقه نظامی پارچین، گسل پارچین، اراضی زراعی سمت جنوب و غرب شهر و رودخانه جاجرود از مواضع زیر در چهارچوب مصوبه مرجع استانی قابل تأمین است. بدیهی است با عنایت به این که بخش‌های وسیعی از محدوده موجود و همچنین پیشنهادی جهت توسعه آتی شهر در سمت شمال در داخل منطقه حفاظت شده واقع شده است، هرگونه اقدام در خصوص الحاق این اراضی مطابق تصمیمات سفر مورخ 1401/8/19 ریاست محترم جمهور به شهرستان پاکدشت موقوف و موکول به تائید در شورای عالی محیط زیست است.

1ـ موضع شماره 1: اراضی حفره‌ ای شکل واقع در شمال محدوده فعلی به عنوان یکی از مراکز خدماتی مقیاس شهر در آتی با تأکید حفظ حداکثری سطوح سبز و باز موجود در این قسمت با کاربری متناسب

2ـ موضع شماره 2: اراضی حفره ای شکل واقع در سمت شرق شهر با تأکید بر حفظ عملکرد عرصه‌های متخلل مربوط به گلخانه‌ های موجود در این سمت  

3ـ موضع شماره 3: اراضی حد فاصل شهر و حریم پارچین صرفا در بخش غربی حریم گسل پارچین و منوط به حصول توافق بین مالک معادن شن ماسه موجود با شهرداری و انتقال کامل آن

بدیهی است با توجه به وسعت اراضی مربوط به معادن در صورت عدم حصول توافق الحاق کل این اراضی منتفی خواهد بود.

4ـ موضع شماره 4: اراضی متعلق  به وزارت دفاع در شرق شهرک شهید نامجو

5 ـ موضع شماره 5: اراضی حد فاصل شهر و رودخانه منوط به حذف کامل بخش‌ های متداخل با حرایم کمی وکیفی(ناحیه 2و 3) رودخانه و رفع تداخل تقسیماتی با بخش شریف آباد

6 ـ موضع شماره 6:اراضی حدفاصل شهر و رودخانه منوط به حذف کامل بخش ‌های متداخل با حرایم کمی وکیفی (ناحیه 2و 3) رودخانه و رفع تداخل تقسیماتی با بخش شریف آباد

7ـ موضع شماره 7: تعاونی امیر المومنین با عنایت به وقوع در داخل منطقه حفاظت شده، موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت شده توسط شورای عالی محیط زیست با عنایت به تکلیف مقرر در سفر ریاست محترم جمهور در حد 92 هکتاری که از سنوات گذشته در استان دارای سوابق است.

8 ـ موضع شماره 8: ساخت و ساز موجود واقع در شمال محله حصار امیر با توجه به لزوم ساماندهی سکونتگاه‌ های مذکور موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت شده توسط شورای عالی محیط زیست

9ـ موضع شماره 9:ساخت و ساز موجود واقع در شهرک موسوم به استاد شهریار با توجه به لزوم ساماندهی سکونتگاه‌ های مذکور موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت شده توسط شورای عالی محیط زیست با تأکید بر حفظ حریم گسل  

10ـ موضع شماره 10: اراضی واقع در شمال شهرک انقلاب موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت شده توسط شورای عالی محیط زیست و صرفا در سمت جنوب حریم گسل پارچین

11ـ موضع شماره 11:اراضی واقع در غرب شهر با عنایت به عدم ارایه توجیه فنی و عدم تناسب با مقیاس طرح جامع مورد مخالفت قرار گرفت.

12ـ موضع شماره 12:اراضی واقع در جنوب شهر با عنایت به عدم ارایه توجیه فنی و عدم تناسب با مقیاس طرح جامع مورد مخالفت قرار گرفت .

13ـ موضع شماره 13:اراضی واقع شرق شهرک انقلاب حد فاصل شهرک انقلاب و شهرک استاد شهریار موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت شده توسط شورای عالی محیط زیست وصرفا در سمت جنوب حریم گسل پارچین و با تأکید بر تأمین کمبود سرانه ‌های خدماتی واقع در دو شهرک مذکور از طریق این اراضی

14ـ موضع شماره 14 اراضی واقع در شمال شرق شهرک انقلاب با عنایت به عبور از گسل پارچین و افزایش سطح تماس شهر با گسل مذکور مورد مخالفت قرار گرفت.

ج: همچنین، با توجه به تعدد موارد دست‌اندازی به اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود، مقرر می ‌نماید درصورت موافقت شورای عالی محیط زیست با تغییرخط محدوده منطقه حفاظت شده،کلیه پهنه‌ های حد فاصل شمالی گسل پارچین و محدوده جدید منطقه حفاظت شده تحت پهنه حفاظت در حریم شهر پارچین قرار گرفته و زمینه تشدید نظارت شهرداری بر این عرصه ‌ها و جلوگیری از پیشروی مجدد شهر به طرف منطقه حفاظت شده فراهم شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌ شود.

 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق ‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف