مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد (پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ 1401/11/10 شورای عالی شهرسازی و معماری)

شماره187603/300                                                      1401/11/18

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

پیرو تکلیف مصوبه مورخ 1401/11/10 شورای عالی شهرسازی و معماری اعلامی طی نامه شماره 300/183075 مورخ 1401/11/11  درخصوص «افزایش افق طرح جامع شهر مشهد ذیلاً صورتجلسه مورخ 1401/11/16کمیته فنی 1 به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام  می ‌گردد.

"کمیته فنی 1 در جلسه مورخ 1401/11/16 پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ 1401/11/10 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص «تدقیق سال افق و جمعیت‌ پذیری قابل تحقق در طرح جامع شهر مشهد»، مصوب مورخ 1401/11/8 شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان خراسان رضوی درخصوص «افزایش افق طرح جامع شهر مشهد» را مورد بررسی قرار داد و با اتکا بر دو محور اساسی:« میزان سطوح خدماتی تدقیق شده در طرح‌ تفصیلی شهر مشهد» و «موازنه ظرفیت جمعیتی و خدمات پشتیبان سکونت بر اساس سرانه‌ های استاندارد طرح جامع شهر مشهد با تأکید ویژه بر کاربری‌ های پنجگانه ورزشی، درمانی، فرهنگی ـ هنری، آموزشی و سبز و باز» به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

براساس مستندات ارائه شده توسط مراجع استانی و مشاور هماهنگ ‌کننده طرح تفصیلی مشهد، میزان سطوح قابل تأمین و تحقق ‌پذیر در طرح تفصیلی شهر مشهد در چهار سطح شهر، منطقه، ناحیه و محله  بر اساس سرانه معیار طرح جامع مصوب شهر، تکافوی نیاز حدود 4/3 میلیون نفر از جمعیت شهر را خواهد داشت، لذا همسو با تکلیف مقرر در مصوبه شورای عالی:

1ـ با فرض تداوم نرخ رشد طبیعی سنوات گذشته، عمدتاً ناشی از نرخ رشد طبیعی (با تأکید بر کاهش روند مهاجرت به منطقه کلانشهری مشهد با توجه به احکام سند ملی آمایش) و همچنین میزان منابع آب شرب فعلی با فرض اجرای طرح‌ های جدید انتقال آب به مشهد و تداوم منابع  فعلی آب شرب شهر (بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات وزارت نیرو)، افق طرح جامع برای جمعیت 4/3 میلیون نفر، سال 1412 تعیین می ‌گردد.

2ـ بر اساس مستندات ارائه شده ظرفیت جمعیت ‌پذیری شهر با فرض استفاده تمامی قطعات از ضوابط تراکمی طرح تفصیلی حدود 5 میلیون نفر خواهد بود که با عنایت به الگوی رایج سکونت زائر ـ مجاور در شهر مشهد و نرخ قابل توجه واحدهای مسکونی خالی یا با استفاده فصلی، مازاد 16درصدی ظرفیت جمعیت‌ پذیری نسبت به جمعیت شهری در افق 1412 قابل انتظار و دارای توجیه کافی فنی و کارشناسی و مورد تائید است.

3ـ با توجه به محدودیت منابع آب به جهت برقراری توازن میان منابع آب شرب فعلی و آتی شهر و جمعیت افق، مدیریت مصرف آب شهری و کاهش سرانه آب خانگی به 200 لیتر در شبانه روز ضروری و غیرقابل اجتناب است.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق ‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف