مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ایجاد معبر جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم آباد

شماره200045/300                                                              1401/12/8

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان لرستان

 

پیرو نامه شماره 300/ 136797 مورخ 1400/10/13 موضوع اعلام مصوبه جلسه مورخ 1400/9/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان مغایرت‌ های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد، با توجه به بند 3 مصوبه یادشده با موضوع ایجاد معبر جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم آباد، بنا بر اختیار حاصله از مصوبه مورخ 1400/9/22 شورای ‌عالی، بدینوسیله و در اجرای مصوبه مذکور، صورتجلسه مورخ 1401/10/20کمیته فنی شماره سه شورای عالی به شرح زیر به عنوان نظر نهایی شورای عالی درخصوص معبر مورد نظر به استحضار می‌ رسد:

کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌ های واجد ارزش، به استناد بند 3 مصوبه شورای عالی مورخ 1400/9/22 پیرامون مغایرت ‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد، موضوع « ایجاد خیابان جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم‌آباد» را مورد بررسی قرار داد و با هدف ساماندهی به شرایط نامطلوب موجود و با توجه به وضع موجود خیابان حافظ به لحاظ نقش و عملکرد و مناسب ‌ترین سناریوی جهت حرکت در طرح مشاور ترافیک، مقرر نمود:

1. با توجه به ویژگی ‌های کالبدی و عملکردی موجود و با تأکید بر ضرورت حفظ آثار تاریخی ثبت ‌شده و واجد ارزش در محدوده، ساماندهی وضعیت موجود از طریق تکمیل احداث خیابان مورد نظر؛ به عرض پوسته حداکثر20 متر، با نقش جمع و پخش ‌کننده در نظام سلسله‌ مراتب شبکه معابر شهری خرم ‌آباد، با عرض سواره 12 متر بصورت یک‌ طرفه به سمت جنوب، باستناد آیین ‌نامه طراحی معابر شهری مصوب مورخ 1399/4/2 شورای ‌عالی، بدون امکان تغییر عرض عبور خودرو و وفق سایر مقررات آیین ‌نامه مذکور صورت گیرد .

2. در راستای ارتقاء کیفیات محیطی وتعیین ویژگی‌ های کالبدی و عملکردی (کاربری، ضوابط و مقررات ساختمانی و سیما و منظر جداره خیابان، شبکه ارتباطی و طراحی هندسی تقاطع‌ها و ...)، طرح طراحی فضای شهری خیابان، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت چهارچوب ذیل تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

2ـ1. در تعیین کاربری‌ ها و فعالیت‌ های واقع در پلاک ‌های جداره خیابان و محدوده ‌های تخریب‌ شده، غلبه کاربری‌ مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت در مقیاس محلی و متناسب با بافت تاریخی، مد نظر قرار گیرد.

2ـ2. رعایت ضوابط اختصاصی بافت تاریخی شهر خرم ‌آباد و ضوابط حرایم قلعه فلک‌ الافلاک در تهیه طرح و تدوین ضوابط و مقررات آن ضروری است .

2ـ3. ملاحظات حقوقی و مالکیتی در تعیین کاربری ‌ها و سایر ضوابط و مقررات طرح در نظر گرفته‌ شود .

2ـ4. در راستای ارتقاء کیفیت تعاملات اجتماعی و حضور پذیری خیابان برای کلیه اقشار جامعه، رعایت ضوابط و مقررات معلولین براساس مصوبه شورای عالی مورخ 1398/8/20 ضروری است .

3 . طرح طراحی فضای شهری خیابان مورد نظر، پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج جهت انطباق با مقررات مربوطه به دبیرخانه  شورای عالی ارسال شده و پس از طی فرایند اعلام و ابلاغ، قابلیت تغییرات موردی بعدی در کمیسیون ماده پنج را ندارد.

مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام در خصوص بندهای 2 و 3 اعلام می ‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق ‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف