مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح بلند مرتبه‌ سازی شهر سرخرود

شماره206455/300                                                       1401/12/16

 

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مازندران

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/1/22 «طرح بلند مرتبه ‌سازی شهر سرخرود» را با توجه به جلسه مورخ 1400/10/4 و بازدید مورخ 1400/10/8 کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌ گذاری (کمیته فنی شماره4) و با عنایت به لزوم جلوگیری از رشد افقی شهرهای استان ‌های شمالی کشور موضوع مصوبه مورخ 1396/6/8 هیأت محترم وزیران مبنی بر سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان‌ های شمالی کشور، پیشگیری از بروز تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده و حریم شهرها و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و با توجه به تعیین نقش گردشگری برای شهر سرخرود در طرح جامع به عنوان سند بالادست و در راستای مصوبه ضوابط عام ساختمان‌ های بلند مصوب 1399/7/21 شورای عالی و با توجه به مکاتبه شماره 86/01/30838 مورخ 1401/10/11 استاندار محترم مازندران مبنی بر تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌ های خدمات‌ رسان و موافقت مکتوب سایر دستگاه‌ های استان (پس از مکاتبات مراجع نظارتی استان همچون دادستان محترم استان و اداره کل بازرسی)، به عنوان شهر پایلوت مورد بررسی قرار داد و محدوده طرح را به مساحت 55/7 هکتار و با لحاظ نمودن موارد زیر تصویب نمود و ضمن تأکید بر ضرورت تهیه این پهنه ‌ها در کل استان مازندران مقرر گردید در سایر شهرهای استان نیز در صورت نیاز براساس مصوبه مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

1ـ ضرورت احداث ساختمان ‌های بلند و پهنه ‌های مناسب آن در شهر سرخرود براساس نقشه پیوست و سقف تراکم ساختمانی مجاز قابل احداث در آنها به شرح جدول ذیل به تصویب رسید. کمیسیون ماده 5 موظف است ضوابط و مقررات تفصیلی آن را به صورت کامل در کمیسیون بررسی و پس از تصویب به شهرداری ابلاغ نماید.

 

پهنه

حداقل عرض معبر

حداکثر تعداد طبقات

حداکثر سطح اشتغال

حداکثر تراکم

حداقل مساحت قطعه

HR 1

18 متر

12 طبقه

40 درصد

300 درصد

2000

HR 2

20 متر

16 طبقه

30 درصد

350 درصد

3000

HR 3

24 متر

20 طبقه

30 درصد

400 درصد

7000

 

 

2ـ سطح اشغال بنای بلند مرتبه با احتساب کلیه مشوق‌ ها (تعریض، بر اضافه، تجمیع و...) و با لحاظ نمودن راه ‌پله و آسانسور نباید در همکف و طبقات از 40 درصد و در زیر زمین از 50 درصد تجاوز نماید و این سطح اشغال بر اساس مساحت ملک پس از تعریض‌ های احتمالی محاسبه می‌ گردد. همچنین حداقل سی ‌درصد مساحت زمین می‌ بایست به فضای سبز ریشه ‌دار اختصاص یابد.

3ـ در تعیین نحوه استقرار بنا، به منظور عدم ایجاد اختلال در گریدورهای طبیعی جریان هوا، رعایت فاصله مناسب از پلاک‌ های مجاور تعیین گردد.

4ـ با توجه به ایجاد تغییر در جمعیت ‌پذیری پهنه های نهایی طرح بلند مرتبه‌ سازی، میزان خدمات عمومی مورد نیاز در آن پهنه‌ ها محاسبه و مکانیزم نحوه تأمین آن، (از طریق اعطای زمین خدماتی به شهرداری و یا ...) تدوین و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

5 ـ در فرآیند احداث بناهای بلند مرتبه، پیش از صدور پروانه ساختمانی تا پس از صدور گواهی پایانکار، کلیه مفاد ضوابط عام بلند مرتبه ‌سازی مصوب شورای عالی مورخ 1399/7/21 لازم‌الاجرا می ‌باشند.

6 ـ در ضوابط طرح، تصویب عوارض ناشی از ارزش افزوده حاصل از طرح بلند مرتبه ‌سازی توسط شورای اسلامی شهر مستند به بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ‌ها و تعیین محل مجاز جهت هزینه آن، پیش ‌بینی گردد.

7ـ اخذ تضمین‌ های لازم از سازندگان بناهای بلند مرتبه در زمان صدور پروانه ساختمانی، جهت حصول اطمینان از عدم بروز تخلفات ساختمانی و شهرسازی نظیر سطح اشغال مازاد، تعداد طبقات مازاد و یا تخلف در نحوه استقرار بنا و پسروی‌ ها در ضوابط پیش ‌بینی گردد. همچنین مؤکداً در ضوابط متذکر گردد که وقوع تخلفات مذکور، مشمول اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ‌ها (قلع بنا) خواهند بود.

8 ـ پیش از صدور پروانه ساختمانی، طرح معماری بناهای بلند مرتبه و الگوی حجمی آن می ‌بایست پس از تأیید کمیته سیما و منظر شهری استان به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

9ـ به منظور گسترش اجرای فضای سبز عمودی به صورت بام سبز و یا فضای سبز طبقاتی، در ضوابط طرح اخذ تضمین‌ های لازم از سازندگان بناهای بلند مرتبه در زمان صدور پروانه ساختمانی، درخصوص تعهد اجرای فضای سبز در سطوح بام و تراس ‌ها، به مساحت حداقل 5 درصد از زیر بنای کل، لحاظ گردد.

10ـ پیش از تصویب طرح، اخذ موافقت مکتوب از دستگاه های خدمات‌ رسان آب، برق و گاز جهت اطمینان از ظرفیت شبکه و امکان واگذاری انشعاب الزامیست. همچنین نحوه دفع فاضلاب می ‌بایست در طرح پیش ‌بینی گردد.

11ـ پیش از صدور پروان ساختمانی بناهای بلند مرتبه و همچنین گواهی پایانکار، اخذ تأییدیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان درخصوص رفع بهداشتی فاضلاب و نیز مدیریت پسماند الزامیست.

12ـ رعایت حریم 60 متر دریا براساس استعلام از شرکت آب منطقه ‌ای استان با تأکید بر آزادسازی حریم دریا الزامیست.

13ـ در پهنه ‌های مصوب، شهرداری می‌ بایست براساس ضوابط و مقررات طرح عمل نموده و امکان طرح هیچ‌ گونه درخواستی اعم از افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم، کاهش سرانه فضای باز، عدم تأمین پارکینگ و... مجدداً در کمیسیون ماده پنج ممنوع می ‌باشد.

14ـ رعایت الزامات کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث سوم «حفاظت ساختمان‌ ها در مقابل حریق» الزامی بوده و می ‌بایست توسط مشاور به صورت شفاف در مطالعات لحاظ گردد.

15ـ استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان مسئول حسن اجرای ضوابط و مقررات در پهنه ‌های بلند مرتبه‌ سازی و ناظر بر عملکرد شهرداری ‌های استان بوده و می ‌بایست با همکاری سایر سازمان ‌ها و ادارات مربوطه در همه مراحل از صدور پروانه تا پایان کار نظارت نماید.

16ـ طرح بلند مرتبه ‌سازی شهر سرخرود به عنوان طرح پایلوت در استان اجرای خواهد گردید و ارائه طرح‌ های بلند مرتبه ‌سازی در سایر شهرهای استان مستلزم مطالعات یکپارچه در استان و مشخص نمودن شهرهایی است که براساس سند توسعه استان و همچنین ملاحظات زیست محیطی، جمعیتی و... نیازمند ساخت ساختمان‌ های بلند مرتبه می ‌باشند. مطالعات مربوط به مشخص کردن پهنه‌ های بلن دمرتبه و ضوابط ساخت و ساز در سایر شهرها براساس ضوابط عام ساختمان ‌های بلند مصوب 1399/7/21 شورای عالی خواهد بود.

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنایت به مصوبه مورخ 1394/12/3 خود درخصوص تصویب طرح جامع شهر سرخرود و خارج نمودن مجموعه مسکونی خانه دریا از آن و همچنین مصوبه مورخ 1385/12/26 شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مازندران در ارتباط با طرح مجموعه مسکونی خانه دریا و با توجه به ماده 14 مصوبه شورای عالی پیرامون بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌ سازی، مجموعه مسکونی خانه دریا را به عنوان شهرک مسکونی، مصوب نمود و مقرر گردید طرح مصوب شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان پس از تصویب کمیته فنی شورای عالی به عنوان طرح مصوب شهرک ملاک عمل قرار گرفته و به ستاد شهرک ‌سازی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌ مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف