صدور رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

تاریخ دادنامه: 1397/2/18 شماره دادنامه: 311 کلاسه پرونده: 491/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک می‌نماید. در تعرفه شماره 1 از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر 500 مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر 500 متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداریها، می‌باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.
ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره 218 ـ 1387/4/9 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب ـ رأی شماره 459 ـ 1389/10/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج ـ رأی شماره 1018 ـ 1393/6/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده 24: عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مورد عمل برای سال 1396:

توضيحات 

منشاء قانوني 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

نوع عوارض 

رديف 

تبصره( 1 ): کليه املاکي که به استناد مواد 147 و 148 و مراجع قضايي سند دريافت و عوارض تفکيک و حد نصاب را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک بر اساس ضريب سال صدور مفاصا حساب و قيمت منطقه اي سال صدور سند مالکيت مي باشند. 
تبصره( 2 ): عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز و نقل وانتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده 100 علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي باشد. 
تبصره( 3 ): املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي مي باشند و ليکن در حريم جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت داشت هاند مشمول پرداخت عوارض مذکور مي باشند. 
تبصره( 4 ): اراضي با کاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير کاربري اينگونه اراضي در داخل حريم شهر انجام شود. عوارض تفکيک يا افراز بر اساس نوع کاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است. 
تبصره( 5 ): به هنگام تفکيک املاک و اراضي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات يک قطعه از قطعات تفکيکي به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقي مشمول عوارض تفکيک خواهد شد و مساحت يک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد. به ميزان حداقل نصاب تفکيکي خواهد بود. 
تبصره( 6 ): چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا  مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز برابر اين تعرفه عوارض تفکيک وصول خواهد شد. 
تبصره( 7 ): رعايت اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري براي اراضي بالاي 500 مترمربع الزامي است و مشمول اين تعرفه نمي باشد. 
تبصره( 8 ): با توجه به رأي شماره 1018 - 17 / 6 / 1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال عوارض تفکيک عرصه اين تعرفه صرفاﹰ مشمول اراضي کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني مي باشد. 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

  

عوارض تفکيک عرصه کمتر از 500 متر و اراضي داراي اعياني به ازاي هر مترمربع 

 

  2 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري مسکوني به ازاي هر مترمربع 

  1

  8 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري تجاري به ازاي هرمترمربع 

  2

  3 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري صنعتي به ازاي هر مترمربع 

  3

  3 P

عوارض تفکيک عرصه با کاربري اداري و ساير به ازاي هر مترمربع 

  4

  8 P

کسري حد نصاب تفکيک ابر ي اراضي زير نصاب تفکيکي مصوب حداکثر 20 % حد نصاب تفکيک 

  5


علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی در ماده 24 مورد عمل برای سال 1396 به دلایل مندرج در رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط