صدور رأی شماره 1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رأی شماره 1289ـ1396/12/22 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ دادنامه: 1397/6/6
شماره دادنامه: 1375
کلاسه پرونده: 824/97
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی حامدی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1289 ـ 1396/12/22 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: 1ـ با شکایت آقای مهدی حامدی و به موجب دادنامه شماره 1289 ـ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 95/105090 ـ 1395/3/30 سازمان بیمه سلامت ایران ابطال شده است.
2ـ متعاقباً آقای مهدی حامدی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/105090 ـ 1395/3/30 سازمان بیمه سلامت ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.
3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره 1289 ـ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 95/105090 ـ 1395/3/30 بیمه سلامت ایران ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای مهدی حامدی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط