رأی شماره 1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم

تاریخ دادنامه: 1397/6/13
شماره دادنامه: 1405
شماره پرونده: 1950/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سیدعبدالحمید امام
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به‌طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (بین سالهای 1390 تا 1394) به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ 1368/1/25 تا 1379/12/29 مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده‌اند:
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9309980900039226، 9309980900039276، 9309980900039234، 9309980900039273، 9309980900039246 با موضوع دادخواست آقایان مرتضی سلیمان‌فر، مهدی ملکی‌زاده، اسمعیل زارع‌زاده، سیدابراهیم مرعشی، علی‌اکبر گاطع زاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مرخصی مناطق محروم به موجب دادنامه‌های شماره 9309970901002663 ـ 1393/11/6، 9309970901002625 ـ 1393/10/28، 9309970901002662 ـ 1393/11/6، 9309970901002664 ـ 1393/11/6، 9309970901002661ـ 1393/11/6 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شهرستان محل خدمت شاکی جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بر همین مبنا و به صراحت ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 پرداخت فوق‌العاده مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان ضرورت دارد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی موضوع مرخصی ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 از سال 1368 لغایت 1379 صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آراء مذکور به موجب آراء شماره 9409970956002028 ـ 1394/6/29، 9409970956002029 ـ 1394/6/29، 9409970956002056 ـ 1394/6/30، 9409970956002057 ـ 1394/6/30، 9409970956002055 ـ 1394/6/30 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900039250 با موضوع دادخواست آقای ‌هادی ترابی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت محرومیت مناطق محروم از تاریخ 1368/1/25 تا 1379/12/29 به موجب دادنامه شماره 9309970901001995 ـ 1393/8/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق احکام کارگزینی پیوست خدمت شاکی در شهرستان شوشتر محرز بوده و توجهاً اینکه شهرستان مذکور جزء مناطق محروم بوده و در اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب 1367 و رأی شماره 496 ـ 495 ـ 1389/11/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم در حق شاکی از تاریخ استحقاق پرداخت می‌گردید علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی مصوب 1367 و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از تاریخ 1368 لغایت 1379 که محاسبه مرخصی مناطق محروم از تاریخ صدور رأی شماره 496 ـ 495 ـ 1389/11/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت یوم‌الاداء صورت خواهد گرفت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955801148 ـ1395/5/3 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900051917 با موضوع دادخواست آقای منصور جمالی مقدم به طرفیت شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 4 خوزستان و به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره 9009970902702208 ـ 1390/8/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره 2831ـ 1390/8/7 دفتر شعبه 27 به‌اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 مجلس شورای اسلامی و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 ـ1376/6/12 هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون و مصوبه مذکور به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به دادنامه‌های شماره 83 الی 87 ـ 1384/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند 3 مصوبه فوق‌الاشعار به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را به دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است بدین لحاظ شعبه مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش و حقوق و مزایای مقرره قانونی در ایام اشتغال در مناطق محروم را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900038968 با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحمید امام و به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت از 1368/1/25 تا 1379/12/29 مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 9409970957002141ـ 1394/12/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی منضم در پرونده شاغل در اداره غله کشور بوده و سازمان غله براساس مصوبه شماره 13/561 ـ 1381/2/28 شورای عالی اداری از ابتدای سال 1383 منحل گردیده و هیأت تصفیه آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده لذا بنا به مراتب فوق مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 950997095640065 ـ1395/3/16 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 13/561 ـ 1381/2/28 شورای عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ 1383/1/1 منحل شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای وابسته منتقل و اعتبارات مربوطه در این خصوص نیز به محل خدمت ایشان تخصیص یافته است، بنابراین شکایت به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است و دادنامه‌های شعب دیوان عدالت اداری به‌شرح مندرج در گردش کار در حدی که ضمن قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مبادرت به صدور رأی در ماهیت شکایت کرده‌اند صحیح و موافق اصول و مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط