رأی شماره‌های 1812، 1817 الی 1819، 1823 الی 1828 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1397/9/13
شماره دادنامه: 1812، 1817 الی 1819، 1823 الی 1828
شماره پرونده: 2614/97، 2619/97، 2616/97، 2617/97 و 2876/97 الی 2881/97
اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی‌اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث( مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900052788 با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی 1369/6/18 به موجب دادنامه شماره 9109970900600157ـ 1391/1/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز 25% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/6/18 بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی 1388/11 بـوده و از آن تاریخ (1388/11/30) حقوق خود را دریافت می‌نمایم اما حقوق و مزایای عقب‌افتاده را از زمان بازنشستگی 1369/6/18 تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی‌عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می‌شود و مشتکی‌عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.
در اجرای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 نسبت به دادنامه شماره 157ـ 1391/1/27 صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905200092ـ 1392/7/16 با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/6/18 بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه 157ـ 1391/2/27 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ 1369/6/18 را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900048595 با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9309970900500030 ـ 1393/1/18 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره 2879 ـ 1387/2/2 شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی‌باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه مانحن‌فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955200716 ـ 1393/10/28 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است
ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده 120قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده 108 قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه 5 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970900500030 ـ 1393/1/18 که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط