مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند


شماره 13398/300 - 1398/2/9
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/1/26 خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند (موضوع الحاق اراضی به محدوده و حریم شهر)، مصوب جلسه مورخ 1397/11/16 شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان تهران را مورد بررسی قرار داد و الحاقات مذکور را با لحاظ شرایط مندرج در صورتجلسه مورخ 1398/1/21 کمیته فنی شماره یک تصویب و مقرر نمود نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود. (با اعمال اصلاحات) نظرات کمیته فنی مندرج در صورتجلسه مورخ 1398/1/21 به شرح زیر می‌باشد:
«1ـ با کلیة الحاقات مصوب جلسة مورخ 1397/11/16 شورای برنامه ­ریزی و توسعة استان تهران به استثنای شهرک موسوم به الغدیر منوط به تحقق شرایط ذیل پس از کنترل و تأیید اسناد طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، موافقت می­گردد:
· اراضی الحاقی به صوررت عرصه­ های خالی و یا دارای کاربری باغ و زراعی نباشد.
· تمام ساخت و سازهای الحاقی دارای پروانه و یا رأی کمیسیون ماده 100 باشد.
· کلیة اراضی الحاقی بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه ­ای استان در حریم و بستر مسیل­ها و رودخانه­ ها قرار نگرفته باشد.
· اراضی الحاقی موسوم به تپه قدیمی، بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران جزء آثار تاریخی و واجد ارزش نباشد.
2ـ با الحاق اراضی موسوم به شهرک الغدیر با توجه به اینکه بخشی از آن (حدود یک سوم) جزء اراضی منابع طبیعی است و از طرفی ساخت و سازهای قانونی و دارای حقوق مکتسبه در آن شکل نگرفته است، صرفاً در حد مسکن مهر شکل گرفته و اراضی واقع در طرح هادی مصوب قبلی شهر و نیز اراضی که ضرورتاً (به جهت شکل هندسی) در محدوده قرار می­گیرد، موافقت می­گردد. (مطابق نقشة پیوست)
3ـ کاربری تپة قدیمی الحاقی به محدودة شهر، مسکونی و با تراکم خیلی کم با حد نصاب تفکیک درشت دانه (500 مترمربع) و تراکم ساختمانی خیلی کم (50 درصد) به منظور الگوی سکونت ویلایی لحاظ گردد.
4ـ با کلیة الحاقات به حریم شهر موافقت می گردد. اراضی الحاقی به حریم در قالب پهنة باغات و کشاورزی لحاظ گردیده و فعالیت­های موردنظر در قالب ضوابط مجاز و مشروط در نظر گرفته شود.
5 ـ با تغییر پهنة اراضی واقع در حریم شهر از پهنه باغات و کشاورزی به سایر پهنه‌ها (اعم از پهنه­ های الحاقی یا پهنه­ های موجود در حریم) مخالفت می­گردد.
6 ـ با توجه به تخلفات صورت گرفته؛ مقتضی است دبیرخانة شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مکاتبات لازم در خصوص انعکاس این تخلفات به نهادهای نظارتی را انجام دهد.»
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مربوط به محدوده و حریم شهر با اعمال اصلاحات فوق طرح جامع مدارک مربوطه مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت 2 ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف