مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند


شماره 13411/300 - 1398/2/9
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1397/12/20 طرح منطقة نمونة گردشگری بنددره بیرجند را پیرو مصوبه مورخ 1384/8/19 هیأت وزیران و مصوبه مورخ 1394/9/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی و صورتجلسه مورخ 1397/10/3 کمیته فنی ـ تخصصی شماره دو شورای عالی (کمیته گردشگری) مورد بررسی و به شرح صورتجلسه کمیته فنی مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود تا اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس نظر کمیته فنی، به مراجع ذیربط ابلاغ شود.
نظرات کمیته فنی ـ تخصصی شماره دو شورای عالی (کمیته گردشگری) مندرج در صورتجلسه 1397/10/3 به شرح زیر می‌باشد:
1. با توجه به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین مکاتبه مجدد شماره 35/4/59828 مورخ 1397/9/28 معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان جنوبی پیشنهادات طرح (شامل تدقیق کاربریها و میزان دقیق بارگزاری در هریک از آنها) در این مرحله صرفاً منحصر به آن قسمت از اراضی تحت مالکیت سرمایه‌گذار گردد که در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واقع شده است. (بر اساس نقشه‌های ارائه شده از سوی سرمای ه‌گذار 13/38 هکتار از اراضی تحت مالکیت ایشان در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واقع شده است پیوست)
2. در خصوص سایر اراضی واقع در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدامات زیر انجام گردد.
1ـ2 با توجه به مغایرت موجود بین متن و نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نظر قطعی و اصلاحی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توسط دبیرخانه اخذ شود.
2ـ2 عناوین پهنه‌های خارج از محدوده‌ی تحت مالکیت سرمایه‌گذار با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، و استانداری بازنگری بعنوان نقشه راه توسعه آتی منطقه در اسناد طرح لحاظ شود. مجدداً تاکید می‌گردد هر گونه تخصیص و تدقیق کاربری و میزان و نوع بارگذاری‌های در خارج از عرصه تحت مالکیت سرمایه‌گذار منوط به اخذ مصوبه مجدد از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و متعاقباً شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
3. کاربری اراضی محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار در چارچوب پهنه‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تدقیق شده و پس از تائید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی ملاک درج در اسناد ابلاغی قرار گیرد.
4. متعاقباً تعیین کاربری طبق بند فوق، جداول دقیق مربوط به احداث بنا شامل سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و سایر الزامات مطابق جداول پیشنهادی اولیه مشاور طرح (به شرح پیوست) و با درج فعالیت مجاز به استقرار در هر کاربری (به شرح جداول پیشنهادی مشاور طرح ـ پیوست) تهیه و در اسناد ارائه شود. تاکید می‌گردد حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی کلیه احداثات در همه کاربریها به ترتیب معادل 5% (پنج درصد)، 10% (ده درصد) از محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار خواهد بود.
5 . عرصه و حریم و ضوابط مترتب بر کلیة آثار تاریخی ارزشمند ثبتی موجود در منطقه از جمله بند تاریخی در اسناد طرح منعکس شود.
6. کلیة مفاد مندرج در نامة مجوز اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی با شماره 4337 مورخ 1389/4/16 در طرح نهایی لحاظ گردد.
7. با توجه به میزان گردشگران ورودی به منطقه (طبق برآورد مشاور 460 نفر)، تحلیل میزان دقیق آب مصرفی بر اساس استاندارد نشریه 3ـ117 سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و طی استعلام مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان از آب منطقه ­ای استان مراتب تائید امکان اختصاص این میزان آب مصرفی از شبکة آب­رسانی شهر بیرجند و نیز استفاده از آب ذخیره شده در پشت بند تاریخی جهت مصارف غیر شرب اخذ و جهت تصویب در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.
8. نقشه طرح اجرایی جمع ­آوری فاضلاب و ایستگاه تصفیه ­خانه؛ پس از اخذ تأیید از سوی شرکت آب منطقه ­ای استان، در اسناد طرح لحاظ گردد.
9. کلیة تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و پشتیبان برای اراضی تحت مالکیت سرمایه‌گذار (موضوع بند1 صورتجلسة) از جمله ایستگاه تصفیه­ خانه، می­ بایست در همین اراضی مکان‌یابی و اجرایی گردد. هرگونه عملیات اجرایی در خارج از این اراضی تحت عنوان منطقه نمونه گردشگری بنددره بدون اخذ مصوبه جدید از مراجع ذی­صلاح استانی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ممنوع خواهد بود.
10. خط شمالی حریم شهر به نحوی اصلاح گردیده که کل اراضی منطقة نمونة گردشگری بنددره در حریم شهر بیرجند قرار گیرد. همچنین لازم است در این خصوص، نقشة پهنه ­بندی حریم در طرح جامع شهر بیرجند اصلاح گردیده و اراضی موردنظر (مصوبة شورای برنامه­ ریزی و توسعة استان در نقشة ممهور) به­عنوان منطقة نمونه گردشگری در سند پهنه­ بندی حریم لحاظ گردد.
خواهشمند است در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمائید اسناد منطقه نمونه گردشگری و همچنین سند پهنه‌بندی حریم بیرجند با رعایت موارد فوق تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف