مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری 9/1 هکتاری


شماره31456/300 - 1398/3/7
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری 9/1 هکتاری
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/2/16 خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد (تغییر کاربری 9/1 هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات) مصوب مورخ 1396/11/17 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ 1397/11/28 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و براساس نامه شماره18327/730 مورخ 1398/2/16 دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (پیوست) و با توجه به سطوح مازاد اراضی با کاربری فضای سبز در بخش شمال شرقی شهر و در جهت کمک به تحقق کاربری‌های خدماتی در شهر با تغییر کاربری اراضی مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌نماید :
1ـ خدمات عمومی سهم شهر از اراضی مذکور در حداکثر ممکن و در انطباق با ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، اخذ و صرفاً به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد. هر گونه استفاده انتفاعی در قالب کاربری‌های مسکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری ممنوع می‌باشد.
2ـ با عنایت به کمبود خدمات عمومی محقق شده در پیرامون اراضی مورد بحث و بخش شمال شرقی شهر، کاربری‌های غیرانتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذکور و در مجاورت معبر موجود جانمایی گردیده و به عنوان اساس طرح لحاظ گردند. بخش جنوبی اراضی مذکور با توجه به بافت پر مسکونی پیرامونی به کاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد.
3ـ حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اراضی مذکور معادل تراکم کم طرح تفصیلی مصوب شهر، 120 درصد و حدنصاب تفکیک قطعات 200 مترمـربع تعیین می‌گردد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف