رأی شماره 100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24 ـ 1395/2/27 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

تاریخ دادنامه: 3 / 2 / 1398 شماره دادنامه: 100 شماره پرونده: 96 / 1457
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن قاسمی (دادیار وقت شعبه دوم دادسرای نظامی خراسان جنوبی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 24 / 05 / 201 / 2 / 46011ـ 27 / 2 / 1395 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 24 / 05 / 201 / 2 / 46011ـ 27 / 2 / 1395 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اعتیاد کارکنان وظیفه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی و با عنایت به موارد ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 24 / 05 / 201 / 2 / 46011ـ 27 / 2 / 1395 صادره از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد را دارم.
مطابق بند 4 دستورالعمل مذکور چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مهلت قانونی یک ماهه که به آنها داده می‌شود درمان نشده باشند یا مجدداً به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند 3 ماده 39 قانون وظیفه عمومی بوده و می‌بایست از خدمت ترخیص و به‌حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد مجدداً به همان محل خدمت که از آن ترخیص گردیده‌اند اعزام می شوند، اما مطابق تبصره 4 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروهای مسلح مکلفند در حین خدمت کارکنان وظیفه‌ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند شناسایی و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی‌ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی نمایند و در طول خدمت تحت مراقبتهای لازم قرار دهند لذا به نظر می‌رسد دستورالعمل مارالذکر سربازان معتادی که در حین خدمت سربازی هستند را از مصادیق تبصره 3 ماده 39 دانسته در حالی که تبصره 4 این ماده صراحتاً در این خصوص مقرراتی را پیش‌بینی کرده است و در واقع دستورالعمل خلاف تبصره 4 می‌باشد و از طرفی ترخیص سربازی که در یگان خدمتی پذیرفته شده و در حین خدمت می‌باشد و ارجاع او به حوزه نظام وظیفه و اعزام مجدد او به خدمت در صورت ترک اعتیاد امری خلاف منطق می‌باشد و وظیفه یگان خدمتی است که سرباز معتاد را تحت درمان قرار دهد.»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«4 ـ با عنایت به مراتب فوق، نکات زیر جهت حسن اجرای مقررات و مصوبه ابلاغی اعلام می‌گردد:
الف) مراکز آموزش سازمانهای نیروهای مسلح حداکثر 72 ساعت پس از پایان پذیرش مشمولین (قبل از شروع آموزش) در صورت شناسایی مشمولین معتاد و احراز اعتیاد آنان ضمن حذف و ترخیص افراد مذکور از دوره آموزش، نسبت به عودت آنان به همراه نامه‌ای با امضای فرمانده مرکز به حوزه‌های وظیفه عمومی مربوط اقدام نمایند. فرآیند معرفی آنان تا تهیه سامانه مناسب توسط سازمان وظیفه عمومی به صورت مکاتبه بوده و یک نسخه از نامه به همراه مستندات (نتیجه آزمایش و ...) را به افراد مزبور و نسخه دیگر را از طریق اداری به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده افراد ارسال می نمایند تا وفق تبصره 3 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی از طریق حوزه‌های وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر 6 ماده به مراجع ذیربط معرفی گردند.
ب) در صورتی که کارکنان وظیفه پس از شروع آموزش نظامی و یا حین خدمت توسط مبادی ذیربط معتاد تشخیص داده شوند، وفق تبصره 4 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی به مراجع ذیربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه معرفی و این مدت برای بار اول جزو مدت خدمت دوره ضرورت آنان محاسبه می‌گردد.
ج) چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مدت قانونی (یک ماه) درمان نشده باشند و یا پس از ترک مجدداً به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند 3 ماده 39 بوده و می‌بایست از خدمت ترخیص و به همراه مدارک و مستندات (نتیجه آزمایش و...) به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد و تایید حوزه وظیفه عمومی و پزشک معتمد به همراه مدارک سلامت مجدداً به همان نیرو (محل خدمت) که از آن ترخیص گردیده‌اند اعزام خواهند شد. ـ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح»
مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 73 / 3061 / 3612 ـ 15 / 10 / 1397، نامه شماره 97431 / 12 / 1 / 2213 ـ 12 / 10 / 1397 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ اداره سرمایه انسانی سرباز
به: گیرندگان محترم زیر
موضوع: نحوه برخورد با کارکنان معتاد
پیرو نامه 24 / 05 / 201 / 2 / 46011ـ 27 / 2 / 1395
سلام علیکم
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام،
همان گونه که ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد و همواره مورد تاکید بوده، تعیین تکلیف و احراز سطح سلامت کارکنان وظیفه (معاف، معاف از رزم یا سالم) توسط شورای پزشکی انجام خواهد شد لذا عودت کارکنان وظیفه معتاد از مراکز آموزشی پس از احراز اعتیاد و رأی شورای پزشکی انجام خواهد شد و وظیفه عمومی می‌بایست پس از دریافت نظر شورای پزشکی نیروهای مسلح به نامبردگان فرصت ترک اعتیاد دهد و در صورت کسب سلامتی، آنان را مجدداً به یگان خدمتی یا مرکز آموزش مربوط اعزام نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در حسن اجرای مقررات مدنظر قرار گیرد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 / 2 / 1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 4 از ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال 1390 مقرر شده، چنانچه از کارکنان وظیفه در حین خدمت به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند ضمن شناسایی وی از سایر سربازان جدا نموده و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مقامات صالحه جهت ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی می شوند. نظر به اینکه در قسمت (ج) بند 4 بخشنامه معترض عنه برخلاف تبصره 4 ماده 39 قانون مرقوم مقرر گردیده که چنانچه کارکنان وظیفه در حین خدمت معتاد شوند و پس از مدت قانونی یک ماه درمان نشوند یا پس از ترک اعتیاد مجدداً مبتلا شوند مطابق بند 3 ماده 39 قانون اشاره شده از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ارجاع تا در صورت ترک اعتیاد مجدداً اعزام شوند، این قسمت از بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط