سال انتشار: 1392
مجموعه قوانين و مقررات زندانها«سارع- چاپ اول ـ 1391 »

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 6
تعداد صفحه: 400
قیمت روی جلد: 90000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 602-6-0-1-2
شابک: 9786006747668
شماره کتابخانه: 3211403
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف