سال انتشار: 1392
قانون اساسي عمان «چاپ اول- 1391»

شماره جلد: 13
دوره چاپ: 13
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 32
قیمت روی جلد: 10000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 1900-1-13-1-2
شابک: 9786006747392
شماره کتابخانه: 3062687
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف