سال انتشار: 1394
قانون اساسي سوئد «چاپ اول- 1394»

شماره جلد: 18
دوره چاپ: 18
سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 8
تعداد صفحه: 136
قیمت روی جلد: 55000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 1900-1-18-1-2
شابک: 9786007434475
شماره کتابخانه: 994560
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف