سال انتشار: 1397
مجموعه قوانين و مقررات تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران « چاپ دوم»

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ ساير قوانين مرتبط با شوراهاي اسلامي كشور؛ آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط؛ آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ فهرست‌هاي راهنما؛ واژه‌نامه‌ تفصيلي و ...

شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1397
ماه انتشار: 10
تعداد صفحه: 272
قیمت روی جلد: 300000
قیمت نسخه اینترنتی: 60000
تعداد چاپ: 5000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه تنقيحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط مشتمل.../ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري، سید رحمان سلامت؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده و سيد رحمان سلامت. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1397. فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا 1- ايران- شوراهاي اسلامي - قوانين و مقررات 2- ايران - شهرداران – انتخابات – قوانين و مقررات ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده‌بندي كنگره: 281397آ/2943 KMH رده‌بندي ديويي: 5509/342 شماره كتابشناسي ملي: 5429798
شماره پرونده: 101-5-0-2-2
شابک: 978-600-8804-39-0
شماره کتابخانه: 5429798
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف