سال انتشار: 1397
مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات زندان ها

قوانين و مقررات معتبر مربوط به: زندان‌ها، بازداشتگاه‌هاي امنيتي، موقت، ويژه متهمان جرايم خاص، اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان موادمخدر و روانگردان، نگهداري، اعزام و بدرقه متهمان، حقوق و تکاليف زندانيان، تعاو‌ن و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان، تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، عفو، تخفيف و مرخصی زندانيان، مراكز مراقبت بعد از خرو‌ج، مديريت بهداشت رو‌ان و اصلاح رفتار زندانيان، حمايت از خانواده‌هاي زندانيان، مراقبت‌هاي الكترونيكي، وظايف و اختيارات مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، يگان حفاظت سازمان زندان‌ها و ... آراي وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور؛ آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظرات مشورتي قوه‌قضاييه؛ مصوبات رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ و ... .

معرفی: پيشگفتار بشر در طول تاريخ، در پي دفاع از حقوق، آزادي، جان و مال خويش بوده و متجاوزان به آسايش و امنيت خود را كيفر داده است. واكنش اجتماعي در برابر پديده مجرمانه و چگونگي برخورد با مجرمان در طي قرون متمادي دستخوش تغييرات فراوان شده است. يكي از قديمي‌ترين و رايج‌ترين اين واکنش‌ها، حبس يا زندان نام دارد. اين كيفر در طول تاريخ به ‌نحوي وسيع و گاه ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده گسترده از مجازات زندان و نگراني از اجراي بي‌قيد و بند آن، سبب شده تا فلاسفه و انديشمندان بسياري در خصوص شرايط نگهداري مجرمان در زندان، حقوق زندانيان و ديگر قواعد حاكم بر اين مجازات، اصول و چارچوب‌هايي را پي‌ريزي نمايند. به تدريج نظريات انديشمندان حقوق جزا (و در سده اخير متفکران علم جرم‌شناسي) در قالب اصولي محكم و الزام‌آور در قوانين جزايي كشورها مورد تأييد و تصويب قرار گرفته؛ به‌طوري‌كه امروزه در متون قانوني همه كشورها به حقوق زندانيان و اصول ‌حاكم بر نحوه اجراي مجازات زندان توجه و بر لزوم رعايت ‌آن اصرار شده است. نكته حايز اهميت، لزوم آگاهي از حقوق زندانيان و تكاليف آنان، چارچوب‌ها و ضوابط حاكم بر اين مجازات، تشكيلات سازماني حاكم بر نظام زندان و زندان‌باني، وظايف و تعهدات مسؤولان زندان و به‌طوركلي نظام حقوقي حاكم بر نحوه اعمال كيفر حبس در جهت برقراري عدالت، حفظ امنيت و آسايش عمومي، جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و اصلاح مجرمان است. اين معاونت با در نظر گرفتن اهداف فوق و در راستاي انجام وظايف‌ خود يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از بخشي از كد 602 (آيين ‌دادرسي كيفري) چاپ نخست مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات زندان¬ها را در سال 1392 (در قطع جيبي) منتشر نمود. چاپ دوم اين كتاب در دي¬ماه 1394 در قطع رقعي منتشر گرديد و اينك ويرايش جديد اين اثر در قطع وزيري با ويژگي‌هاي زير تقديم مخاطبان محترم مي‌شود: اول: اين مجموعه دربرگيرنده تمامي قوانين و همچنين كليه مقررات مربوط به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (اعم از بازداشتگاه‌هاي امنيتي، بازداشتگاه‌هاي موقت، بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص، اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان مواد مخدر و تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي و...) و كانون‌هاي اصلاح و تربيت، و نيز حقوق و تكاليف زندانيان، تشكيلات، وظايف و اختيارات سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (زندان‌بانان)، حمايت‌هاي مربوط به خانواده‌هاي زندانيان، مراقبت‌هاي الكترونيكي، اشتغال و حرفه‌آموزي زندانيان، مقررات مربوط به مرخصي و آزادي زندانيان، عفو و تخفيف و ضوابط حاكم بر آن، نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، دستورالعمل يگان حفاظت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مي‌باشد. بر اين اساس تلاش وافري شده تا علاوه بر قوانين مربوط، تمامي تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و اساسنامه‌هاي مصوب رييس قوه‌قضاييه و وزير دادگستري و مصوبات رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تا آذر ماه 1397 گردآوري و پس از تنقيح آن، موارد معتبر در مجموعه حاضر ارايه شود. لازم به ذکر است درج برخي از قوانين و مقررات، عليرغم عدم ارتباط مستقيم با موضوع مجموعه، بنا به دلايل کاربردي (براي مجريان امر) صورت گرفته است. همچنين ‌در حد امكان و ارتباط، كليه آراي و‌حدت‌رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور، آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه در جاي مناسب به صورت زيرنويس درج شده است. دوم: مجموعه حاضر با اخذ نظرات مديران و كارشناسان محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه شده است. لذا در اين مجال لازم است از همكاري صميمانه آنان كمال سپاسگزاري به‌عمل آيد. سوم: در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي در خصوص قانون و مقرره خاصي و يا ساير موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در پاو‌رقي آمده است. اميد است تهيه و تقديم اين اثر، در مسير تحقق عدالت، رعايت حقوق متهمان و محكومان و اصلاح مجرمان، منشا آثار و بركات بسيار شود و يكايك خوانندگان ارجمند با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادها، ما را در ادامه راه ياري فرمايند. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1397
ماه انتشار: 10
تعداد صفحه: 367
قیمت روی جلد: 400000
قیمت نسخه اینترنتی: 80000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: سازمان ‌اسناد و ‌كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام .Iran. Laws, etc عنوان و نام پديدآور: مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات زندان‌ها /تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ‌] معاونت حقوقي رياست جمهوري [؛ تدوين و تنقيح: رضا خاني گياشي، مهدي عليپور، پرويز منصوري؛ زيرنظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت. مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1397 مشخصات ظاهري: 368ص، : جدول شابك: 3-41-8804-600-978 قيمت: 400000 ريال وضعيت فهرست‌نويسي: فيپا موضوع: زندان- قوانين و مقررات- ايران موضوع: Prisons- Law and legislation- Iran موضوع: زندانيان- وضع حقوقي و قوانين- ايران موضوع: Prisons- Legal status/ law/ etc. – Iran شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. رده بندي كنگره:الف1397 28آ/4798KMH رده بندي ديويي: 55035/344 شماره كتابشناسي ملي: 5506969                           اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهار راه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 كدپستي: 1316767451 پيامك: 6445557777 دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821 + پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 602-12-0-1-2
شابک: 978-600-8804-41-3
شماره کتابخانه: 5506969
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف