سال انتشار: 1398
كتاب قانون مدني « چاپ ششم ـ ويرايش دوم»

قانون مدني با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ نظرات شوراي نگهبان؛ فهرست ابواب و ‌فصول؛ زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛ و ... .

معرفی: با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد. كتاب حاضر يكصد و سی و ششمین كتاب از اين نوع است كه مشتمل‌بر متن كامل و منقّح قانون مدني به همراه برخي زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي معاونت كه درج آن‌ها كاملاً ضروري بوده است و با نشان آن معاونت مشخص و متمايز مي‌باشد. اين زيرنويس‌ها عمدتاً ناظر بر برخي ايرادات نگارشي و بعضاً مفهومي در متن قانون مدني مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت «از ماده 1 تا ماده 955» و همچنين تفاوت‌هاي موجود بين مابقي متن اين قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي، و ضرورت رفع ابهام از اين موارد مي‌باشد كه متن صحيح با رعايت نكات زير در مجموعه حاضر درج گرديده است: 1ـ در مورد اغلاط املايي، كلمه صحيح غالباً بدون توضيح در متن درج شده است؛ مثلاً در بند2 ماده29 به اشتباه «انتفاق» درج گرديده بود كه در متن حاضر، صحيح آن «انتفاع» نوشته شده است. 2 ـ در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدني «از ماده 1 تا ماده955» كه صرفاً در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است. 3 ـ درخصوص اشتباهات و تفاوت‌هاي مسلّم كه بين متن مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي «ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدني» وجود دارد و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته است، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه‌ رسمي تا جايي كه ممكن بوده، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است. لازم به ذكر است كه جهت بهره‌برداري بيشتر مخاطبان، «مجموعه قانون مدني» در دو قطع رقعي و وزيري (در چاپ‌هاي متعدد) مشتمل ‌بر مندرجات تكميلي و تفصيلي نيز منتشر شده است. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. لعیا جنیدی معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 6
سال انتشار: 1398
ماه انتشار: 1
تعداد صفحه: 208
قیمت روی جلد: 150000
قیمت نسخه اینترنتی: 30000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام Iran.Laws, etc عنوان و نام پديدآور: قانون مدنی مشتمل‌بر قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظرات شورای نگهبان، فهرست ابواب و فصول، زیرنویس‌های تنقیحی و توضیحی و.../ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. تدوین و تنقیح: فاطمه منتصر اسدی، مریم عامری؛ زیر نظر: مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت. مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398. مشخصات ظاهري: 184 ص.؛ 11× 17 س م. شابك: 1-45-8804-600-978 وضعيت فهرست‌نويسي: فیپا يادداشت: چاپ ششم. موضوع: قانون مدنی - ایران موضوع:Civil Law-Iran شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده بندي كنگره: الف 1398 8/493 KMH رده بندي ديويي:55/347 شماره كتابشناسي ملي:5615768                          اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821 كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 701-4-0-6-2
شابک: 978-600-8804-45-1
شماره کتابخانه: 5615768
در فروشگاه اینترنتی: 1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف