مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ نقشه‌های محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری کلانشهرها

شماره73667/300                                                                       1398/5/20

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران، فارس، کرمان، اصفهان، خوزستان، گیلان، مرکزی، یزد، هرمزگان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، اردبیل، سیستان و بلوچستان، همدان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/4/31 خود، تکلیف مصرح در مصوبه جلسه مورخ 1395/12/15 کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست دولت مبنی بر تهیه و ابلاغ نقشه‌های محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری کلان‌شهرها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد بررسی قرار داده و ضمن استماع گزارش و صورت جلسه کمیته فنی شماره1 شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران را براساس نقشه پیوست مصوبه مورخ 1384/5/5 هیأت محترم وزیران تدقیق و ابلاغ نماید.

2ـ نقشه‌های محدوده 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر کلان‌شهرهای کشور (شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر) با رعایت موارد زیر توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه تهیه و پس از تأیید کمیته فنی شماره 1 توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

2ـ1.محدوده مصوب طرح جامع مبنای تعیین محدوده شعاعی مذکور خواهدبود.

2ـ2. این محدوده در تمامی جهات یکسان نبوده و براساس مؤلفه‌های زیست محیطی و اکولوژیک، شرایط توپوگرافیک، اقلیم و نظایر آن قابل تغییر بوده و در جهات مختلف دارای تلورانس (رواداری) منطقی خواهدبود.

3ـ به منظور تثبیت محدوده‌های مذکور و تدقیق‌های ادواری موردنیاز، محدوده یادشده پس از تعیین با رعایت مفاد فوق، تحت عنوان «حریم زیست محیطی کلان‌شهر» در چارچوب اسناد اصلی طرح‌های توسعه و عمران جامع کلان‌شهرها موردبازنگری، تثبیت و یا تدقیق (حسب ضرورت) قرار خواهد گرفت.

4ـ نظر به اینکه استثنائات نمی‌توانند مبنای وضع قاعده عمومی باشند، مراتب تصمیم‌گیری در خصوص واحدها، نواحی و شهرک‌های تولیدی، صنعتی و...که با این روش حقوق مکتسبه ایشان دچار تغییر می‌شود، در قالب مصوبات هیأت محترم وزیران انجام خواهدشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف