رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (آراء معارض شعب دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار)

تاریخ دادنامه: 1398/6/5        شماره دادنامه: 1051       شماره پرونده: 2129/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه 18 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره 9009980900010887 با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره 59390 ـ 1385/5/22 و 61195 ـ 1385/11/3 هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره 9109970901801389 ـ 1391/4/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره 59390 ـ1385/5/22 و 61195 ـ 1385/11/3 بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ 1/300/000 ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ 818/772 ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق‌الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت   کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی   کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 2، 3، 24، 34، 41 و 158 از قانون کار و ماده 100 آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 164 ق .ک   حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی به موجب مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

ب: شعبـه 18 بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره 8909980900059 با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح ـ 467 مورخ 1388/7/19 هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 8909970901801344 ـ 1389/10/29 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین می‌باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه‌التفاوت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به‌اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستنداً به مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده 100 قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده 157 قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901801389 ـ 1391/4/24 که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده 157 قانون کار و تبصره 3 ماده 49 قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط