رای شماره 1053 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 1893 ـ 1397/1/21، 1702/92 ـ 1392/8/11، 92/2156 ـ 1392/11/23، 1882/93 ـ 1393/3/30، 2198/93 ـ 1393/7/19، 3648/93 ـ 1393/12/3، 1923/94 ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر مبارکه

تاریخ دادنامه: 1398/6/5       شماره دادنامه: 1053       شماره پرونده: 2590/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 1893 ـ 1397/1/21، 1702/92 ـ 1392/8/11، 92/2156 ـ 1392/11/23، 1882/93 ـ 1393/3/30، 2198/93 ـ 1393/7/19، 3648/93 ـ 1393/12/3، 1923/94 ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر مبارکه

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 164701 ـ 1397/7/25 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق  با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق‌الجلسه یا حق‌الزحمه اعضا کمیته‌ها و کمیسیونهای قانونی و غیرقانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است.

 

مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق‌الجلسات طی سنوات گذشته

ردیف

شماره و تاریخ مصوبه

موضوع

استناد شورا به قانون

1

1702/92 ـ 1392/8/11

افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رای به مبلغ 150/000 ریال تا سقف ماهانه مبلغ 4/500/000 ریال به حق الجسله اعضای کمیسیون تبصره ده ماده صد و ماده 77 قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رای قطعی مبلغ 150/000 هزار ریال تا سقف ماهانه 2/500/000 ریال

 

بندهای 12، 8 ماده 71 قانون شوراها

 

2

3156/92 ـ 1392/11/23

تعیین حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهادات پرداخت مبلغ 400/000 ریال به منظور هر جلسه

 

3

1882/93 ـ 1393/3/30

پرداخت حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی به شرح ذیل:

1ـکمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده 3 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ 2/000/000 ریال

2ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده 6 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ 3/500/000 ریال

3ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده 11 آیین‌نامه مالی شهرداری ماهانه مبلغ 2/000/000 ریال

 

بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها

4

2198/93 ـ 1393/7/19

پرداخت مبلغ 500/000 ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات

بند 30 ماده 71 قانون شوراها

5

3648/93

1393/12/3

افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ 250/000 ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رای

بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها

6

1923/94

1394/5/22

1ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از قرار هر جلسه 1/100/000 ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

2ـحق‌الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 8 شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها) به ازای هر نفر ماهیانه 2/000/000 ریال

3ـحق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه 3/000/000 ریال

4ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه 1/000/000 ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

 

 

بندهای 12 ،8، 14 ماده 71 قانون شوراها

7

1893 ـ 1397/1/21

1ـ حق‌الجلسات کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده متوسط) هیأت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه 2/000/000 ریال (هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد.

2ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی 500/000 ریال

3ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه 5/000/000 ریال

4ـ هزینه دبیر کمیسیونها 50 درصد مصوب اعضای کمیسیون

بندهای 8، 12 و 14 ماده 80 قانون شوراها

 

در حالی که: 1ـ مستند به ماده 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می‌شود، در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید که در این فقره، شهرداریهای سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین‌نامه‌های تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای هر جلسه 2 ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که  مفاد این ماده قابلیت بهره‌برداری برای کلیه شهرداریهای سراسر کشور را دارد.

2ـ تصویب پرداخت (حق‌الزحمه، حق حضور یا حق‌الجلسه) به اعضای کمیسیونهای مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن خارج می‌باشد.

3ـ در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 25 ـ 1396/1/15 مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضای کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده 77 و معاملات شهرداری و بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.

بنا به مراتب مصوبات شماره 1702/92 ـ 1392/8/11، 92/2156 ـ 1392/11/23، 1882/93 ـ 1393/3/30، 2198/93 ـ 1393/7/19، 3648/93 ـ 1393/12/3، 1923/94 ـ 1394/5/22 و 1893 ـ 1397/1/21 شورای اسلامی شهر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور (مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره 1893 ـ 1397/1/21 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به شهردار محترم مبارکه

از شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی شهرداری

با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

نامه شماره 96/16132 ـ1396/12/13 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری از ابتدای سال 1396 به شرح ذیل:

1ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده و متوسط) هیأت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه 4/000/000 ریال (هر جلسه  حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

2ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی 500/000 ریال

3ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه 5/000/000 ریال

4ـ هزینه دبیر کمیسیون‌ها 50 درصد مصوب اعضای کمیسیون

در جلسه مورخ 1396/12/26 شورا مطرح و به استناد بندهای 8، 12، 14 ماده 80 قانون شوراها به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره 2055/1/233 ـ 1397/1/20 سرپرست فرمانداری پرداخت حق‌الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیونهایی که در قانون نام برده شده بلامانع می‌باشد.»

ب) مصوبه شماره 1702/92 ـ 1392/8/11 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: افزایش میزان حق‌الجلسات

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 92/15082 ـ 1392/8/4 به استحضار می‌رساند موضوع پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال و حق‌الجلسه اعضای کمیسیون  تبصره 10 ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال در جلسه مورخ 1392/8/8 این شورا مطرح و به استناد بند 8 و 12 ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 3 صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.»

ج) مصوبه شماره 92/2156 ـ 1392/11/23 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

احتراماً عطف به نامه شماره 93/20159 ـ 1392/10/24 به استحضار می‌رساند موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهاد پرداخت مبلغ 400/000 ریال به منظور هر جلسه، در جلسه مورخ 1392/11/21 این شورا مطرح و به استناد بند 1 صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.»

د) مصوبه شماره 1882/93 ـ 1393/3/30 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: حق‌الجلسات کمیسیونها 

نامه شماره 93/8728 ـ 1393/4/22 آن شهرداری در خصوص پرداخت حق‌الجلسات کمیسیونهای قانونی به شرح ذیل:

1ـ کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده 3 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 2/000/000 ریال

2ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده 6 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 3/500/000 ریال

3ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده 11 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ 2/000/000 ریال مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها و بند 1 صورتجلسه موضوع 1393/4/29 مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای اصلی کمیسیونها موافقت گردید.»

هـ) مصوبه شماره 2198/93 ـ 1393/7/19 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره 93/12113 ـ 1393/6/8 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد پرداخت مبلغ 500/000 ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ماده 71 قانون شوراها و بند 8 صورتجلسه مورخ 1393/6/9 این شورا به تصویب رسید.»

و) مصوبه شماره 3648/93 ـ 1393/12/3 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره 93/25151 ـ 1393/11/29 آن شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ 250/000 ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی (ردیف:20510) مطرح و به استناد بند 30 الحاقی ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 6 صورتجلسه مورخ 1393/12/2 این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال هیچ گونه افزایش حق الجلسه نداشته به تصویب رسید.»

ز) مصوبه شماره 1923/94 ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر مبارکه:

«به: شهردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: حق‌الجلسات کمیسیونهای قانونی و  کارگروه‌های شهرداری

نامه شماره 94/8953 ـ 1394/5/13 آن شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری مطرح و به استناد بندهای 12، 8، 14 ذیل ماده 71 قانون شوراها و بند 3 صورتجلسه مورخ 1394/5/18 به شرح ذیل به تصویب رسید:

1ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها از قرار هر جلسه 1/100/000 ریال (هر نود دقیقه یک جلسه  محسوب می‌گردد).

2ـ حق‌الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 8 شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها) به ازای هر نفر ماهیانه 2/000/000 ریال

3ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه 3/000/000 ریال

4ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه 1/000/000 ریال (هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد)

با عنایت به اینکه حق‌الزحمه‌ها از سال 1391 افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال 1393 خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره 9/1346 ـ 1397/11/10 توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضائی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر مبارکه در پرونده کلاسه 9702590

با سلام

احتراماً پاسخ به نامه شماره 9709980905801749 ـ 1397/9/25 در پرونده کلاسه 9702590 در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق‌الجلسات اعضای کمیته و کمیسیونهای قانونی و غیر قانونی طی سنوات گذشته شورای اسلامی شهر مبارکه به استحضار می‌رساند:

حق‌الجلسات اعضای کمیته‌ها و کمیسیونهای قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بر اساس بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌الجلسه  اعضای کمیسیونهای موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق‌الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می‌شود. از آنجایی که مطابق فهرست عناوین کمیسیونها، کمیته و شوراها و هیأتهای قانونی مرتبط با امور شهرداریها، تعیین حق‌الجلسه با استناد به مواد 100 و 77، بند 20 ماده 55 ماده 8 قانون نوسازی، مواد 3 و 6 آیین‌نامه مالی شهرداریها، ماده 18 آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت  آن نیز وجاهت قانونی دارد. بنابراین با امعان نظر به موارد یاد شده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق‌الجلسات کمیسیونها و کمیته‌های قانونی و غیر قانونی بر اساس ضوابط تعیین حق‌الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می‌شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/6/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده 8 آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. طبق بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط