مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبايعه نامه تنظيمی با آقای داود شيران در تهاتر بدهی نامبرده به شهرداری منطقه 6 اصفهان بابت بخش ديگری از بهای صدور پروانه ساختمانی بر روی سه پلاك زمين واقع در مجموعه شهيد كشوری

شماره: 2198 /98 /28

تاريخ: 21 /06 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4518 /98 /س مورخ 17 /6 /98 پيرو لايحه شماه 2322 /98 /س مورخ 3 /4 /98 درخصوص مبايعه نامه مورخ 25 /12 /97 تنظيمي با آقاي داود شيران در تهاتر مبلغ 000 /200 /509 /656 ريال بدهي نامبرده به شهرداري منطقه 6 اصفهان بابت بخش ديگري از بهاي صدور پروانه ساختماني بر روي سه پلاك زمين واقع در مجموعه شهيد كشوري از طريق واگذاري تعداد 29 واحد تجاري در تهران، بلوار فرح زادي، خيابان ارغوان غربي، مجتمع آرن، حاكي از اعلام درخواست استرداد لايحه شماره 2322 /98 /س مورخ 3 /4 /98، در جلسه علني مورخ 17 /6 /98 متعاقب بررسيهاي انجام شده در جلسات كميسيونهاي تلفيق و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و استرداد لايحه شماره 2322 /98 /س مورخ 3 /4 /98 به تصويب رسيد. درخصوص درخواست مكتوب آقاي داود شيران حاكي از تامين و پرداخت بدهي ايشان به مبلغ 000 /200 /509 /656 ريال به صورت تهاتر با طلب عوارض ارزش افزوده و تراكم نامبرده بر روي پلاك ثبتي 152 /2270 بخش 6 ثبت اصفهان (موسوم به پلاك BSI) و پرداخت مابقي به صورت تسويه حساب بدهيهاي غيرنقدي شهرداري به پيمانكاران با معرفي شهرداري منطقه 6 (ظرف مدت حداكثر سه ماه آتي) موضوع با قيد يك فوريت مصوب شده جهت بررسي و اعلام نظريه به كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري جهت بررسي و اعلام نظر ارجاع گرديد كه متعاقباً نتيجه تصميم متخذه در جلسه علني، شورا ابلاغ خواهد شد.

مراتب جهت اطلاع به شرح فوق اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف