مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص فهرست نرخهای پيشنهادی كرايه حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصيلی 99 - 98

شماره: 2473 /98 /28

تاريخ: 11 /07 /98

پيوست:

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4726 /98 /س مورخ 27 /6 /98 به همراه فهرست نرخهاي پيشنهادي كرايه حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصيلي 98 - 99 كه در جلسه كارگروه حمل و نقل دانش آموزي مورد تاييد قرار گرفته، مشتمل بر 8 تبصره در جلسه مورخ 31 /6 /98 قرائت و اعلام وصول گرديد و بدون قيد فوريت به صورت عادي به كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات ارجاع شد كه نظريات اين كميسيون در جلسه علني 7 /7 /98 با حضور نمايندگان شهرداري و آموزش و پرورش مطرح گرديد.

با عنايت به اينكه بر اساس اعلام نمايندگان آموزش و پرورش توسط اين وزارتخانه معادل 30 % از هزينه هاي حمل و نقل دانش آموزان مدارس استثنايي (معلولين) به صورت يارانه در اختيار مديران مدارس قرار مي گيرد و ضمن مذاكرات انجام شده با معاونت محترم مالي و اقتصادي شهرداري (نماينده تام الاختيار شهرداري در جلسات علني) موارد ذيل به تصويب رسيد:

1- افزايش بيست درصد به قيمتهاي مصوب سال تحصيلي 97-98 براي سال تحصيلي 98-99 (به استثناء نرخ تاكسيهاي شاغل در مدارس استثنايي موضوع تبصره 6 ضميمه لايحه واصله)

2- در خصوص بهاي سرويس مدارس استثنايي (ناتوانان ذهني، جسمي و حركتي) افزايش 20 % و 10 % موضوع تبصره 6 ضميمه لايحه پيشنهاد شده پس از وصول لايحه پيشنهادي شهردار محترم اصفهان كه ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از اين مصوبه ارائه خواهد شد اتخاذ تصميم مي گردد و بابت افزايشهاي اشاره شده كه فعلاً مبلغي دريافت نمي گردد.

3- به رديف اول جدول ارائه شده شامل اتومبيلهاي پژو، سمند، تندر 90 و مشابه اتومبيل ساينا اضافه مي گردد.

4- يك تبصره به عنوان تبصره 9 جهت هزينه هاي اياب و ذهاب دانش آموزان مسافتهاي پراكنده به ميزان حداكثر 15 % ارقام قابل محاسبه صرفاً براي همان دانش آموزان اضافه مي گردد.

ضمناً ساير تبصره هاي ضميمه شده به لايحه (به استثناء تبصره 6) مورد تائيد مي باشد.

(يك برگ فهرست نرخهاي مصوب شده ممهور به مهر اين شورا ضميمه مي باشد.)

مراتب بر اساس مفاد بند 27 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و مندرجات بند 8 از ماده 32 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف