مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص شرح خدمات پيشنهادی جهت انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص شرح خدمات پيشنهادی جهت انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه ابلاغ شد.

شماره: 2626 /98 /28

تاريخ: 24 /7 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3963 /98 /س مورخ 28 /5 /98 به همراه شرح خدمات پيشنهادي جهت انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه به همراه مستندات پيوست آن در جلسات كميسيونهاي تلفيق، حمل و نقل و فناوري اطلاعات منتهي به جلسه علني مورخ 21 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و شرح خدمات انجام مطالعات مذكور با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - ارتباط بين مطالعات جامع شهري و مطالعات جامع حمل و نقل به صورت شفاف و مشخص مدنظر گرفته شود.

2 - اولويت در انجام مطالعات ضمن ارتقاء كيفيت انجام پروژه و هزينه هاي مناسب باشد.

3 - در انتخاب مشاور، عملكرد شركتها، موسسات و ... كه در اين زمينه فعاليت دارند به صورت ميداني مورد بررسي قرار گرفته و بهترين گزينه از ميان واجدين شرايط با انجام مناقصه انتخاب گردد.

4 - از ظرفيتهاي طرح جامع موجود استفاده گردد و به هر طريق، صلاحيت فني و مبلغ پيشنهادي هر دو مدنظر قرار گيرند.

5 - در شرح خدمات، انجام مطالعات حومه شهر و ساير موارد مدنظر قرار گيرد.

6 - در هر كدام از مراحل فرآيند انتشار آگهي تا انتخاب مشاور، شوراي اسلامي شهر از طريق كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات در جريان كار قرار گيرد و اقدامات به صورت شفاف به انجام رسند.

7 - با توجه به تجربيات قبلي، حتي المقدور از انجام مطالعات توسط دانشگاهها پرهيز شده و ترجيحاً شركتهاي مهندسين مشاور غيردانشگاهي انتخاب شوند.

8 - با توجه به پيشرفتهاي سريع تكنولوژي كه بخش عمده اي از امور اعم از امور اداري و بانكي و حتي بخشي از خريد مايحتاج به صورت اينترنتي به انجام مي رسند كاهش اينگونه سفرها مدنظر قرار گيرد.

9 - در انجام مطالعات سياستگذاريهاي بيروني از جمله بهاي بنزين و مواد سوختي مصرفي، سهميه بندي احتمالي آنها، تغييرات بهاي خودروها و امثالهم كه در حجم سفرها تاثيرگذار خواهند بود مورد توجه باشد.

10 - تغييرات تركيب جمعيت، افزوني سالمندان و بازنشستگان، موضوعات مرتبط با مهاجرتها بر اساس آمارهاي منتشره توسط مركز آمار ايران و امثالهم در انجام مطالعات در زمانهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مدنظر باشند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف