رای شماره 1493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی

تاریخ دادنامه: 1398/7/23     شماره دادنامه: 1493      شماره پرونده: 1435/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم نوده فراهانی با وکالت آقای علی بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی

گردش کار: آقای علی بختیاری به وکالت از آقای قاسم نوده فراهانی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند:1ـ به موجب صراحت بند 8 ماده 22 مکرر (الحاقی 1392) قانون نظام صنفی، یکی از شـرایط داوطلبان عضـویت در هیأت مـدیره اتحادیـه‌ها، حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال می‌باشد.2ـ متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بند 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی) حداکثر سن را در زمان ثبت نام برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها، به سن 70 سال تقلیل داده؟ امری که خارج از اختیارات وزارتخانه مذکور بوده و جزء اختیارات قوه مقننه است و بند مورد اعتراض آیین‌نامه یاد شده وضوحاً مغایر با بند 8 ماده 22 قانون نظام صنفی می‌باشد. 3ـ علیهذا نظر به مغایرت آشکار بند 4 ماده 3 آیین‌نامه فوق الذکر با بند 8 ماده 22 قانون نظام صنفی، استدعای ابطال بند 4 ماده 3 آیین‌نامه را به شرح ستون خواسته دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده3ـ اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت رئیسه شوند:

1ـ ......

........

4ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 60/25553 ـ 1397/1/21 توضیح داده است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای قاسم نوده فراهانی

با سلام و احترام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره 96099809055801188 ـ 1396/11/15 پیرامون دادخواست آقای قاسم نوده فراهانی با خواسته ابطال بند 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی بدین وسیله به استحضار می‌رساند: همان طور که مطلع هستید آیین‌نامه مذکور و از جمله بند مورد شکایت با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی با همکاری اتاقهای اصناف مراکز استانها به عنوان مرجع پیشنهاد دهنده تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بر اساس بند 8 ماده 22 مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها، داشتن سن در زمان ثبت نام 75 سال تعیین شده است و حال آن که در بند 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، حداکثر سن در زمان ثبت نام 70 سال تعیین شده است، این حکم با متن صریح قانون مغایرت دارد، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط