تصویبنامه درخصوص خارج شدن صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص خارج شدن صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/04 هیات وزیران درخصوص "خارج شدن صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" طی نامه شماره 128462 مورخ 98/10/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف