آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/04 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور" طی نامه شماره 129729 مورخ 98/10/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod