اصلاح تصویبنامه موضوع ورود 41 قلم کالای موردنیاز مرزنشینان

تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ورود 41 قلم کالای موردنیاز مرزنشینان

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/04 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع ورود 41 قلم کالای موردنیاز مرزنشینان" طی نامه شماره 130973 مورخ 98/10/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod