آیین نامه اجرایی بند م تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند م تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/08 هیأت وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند م تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور" طی نامه شماره 132365 مورخ 98/10/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف