تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش دو قطعه از پلاک ثبتی 9 فرعی از 59 اصلی واقع در بخش ثبتی 11 کرمانشاه استان ایلام

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش دو قطعه از پلاک ثبتی 9 فرعی از 59 اصلی واقع در بخش ثبتی 11 کرمانشاه استان ایلام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/07 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش دو قطعه از پلاک ثبتی 9 فرعی از 59 اصلی واقع در بخش ثبتی 11 کرمانشاه استان ایلام" طی نامه شماره 138558 مورخ 98/10/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف