تصویبنامه درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی و مبالغ ریالی مندرج در بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی و مبالغ ریالی مندرج در بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/20 هیات وزیران درخصوص "تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی و مبالغ ریالی مندرج در بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن" طی نامه شماره 150179 مورخ 98/11/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف