تصویبنامه درخصوص ابقای مفاد تصویبنامه موضوع تخصيص مبلغ بيست هزار ميليارد ريال به سازمان برنامه و بودجه كشور برای اجرای بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ابقای مفاد تصویبنامه موضوع تخصيص مبلغ بيست هزار ميليارد ريال به سازمان برنامه و بودجه كشور برای اجرای بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/27 هیات وزیران درخصوص "ابقای مفاد تصویبنامه موضوع تخصيص مبلغ بيست هزار ميليارد ريال به سازمان برنامه و بودجه كشور برای اجرای بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور" طی نامه شماره 151739 مورخ 98/11/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف