مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر بندر خمیر

شماره133920/300                                                                     1398/9/13

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

پیرو مصوبه 1398/4/31 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا» بدینوسیله و در اجرای جزء6 بند «ب» ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و مفاد نامه شماره 25481/94816 مورخ 1397/7/18 معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور به استحضار می‌رساند:

مصوبه مورخ 1397/12/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر بندر خمیر (موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر در حد طرح هادی مصوب)، در جلسه مورخ 1398/9/3 کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن عنایت به مکاتبه شماره 9235/4173 مورخ 1393/10/4 فرمانداری شهرستان بندر خمیر و شماره 49408 مورخ 1394/10/29 استانداری هرمزگان، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 1397/7/30 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف