مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام

شماره160886/300                                                                     1398/11/1

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/9/18 خود، «طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایلام» مصوب جلسه مورخ 1397/6/31 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام و صورتجلسه مورخ 1398/9/13 و بازدید مورخ 1398/8/29 کمیته فنی شماره یک را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع ایلام با سقف جمعیتی 230 هزار نفر و افق 1410، مقرر نمود اصلاحات  به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبا طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.

1ـ با عنایت به پیوستگی کالبدی چهار روستای هفت چشمه، چال سرا، بانقلان و فاطمیه با شهر و انسجام عملکردی آن‌ها با حوزه خدماتی شهر ضرورت الحاق این روستاها به محدوده شهری از نظر شورای عالی محرز می باشد، لذا مقرر می گردد استانداری ایلام با بررسی ملاحظات اجتماعی ـ شهری معطوف به موضوع حداکثر ظرف مدت یکماه  نسبت به این امر  اعلام‌نظر نموده و در صورت تأیید مراحل حذف کد آبادی روستاهای مذکور در دستور کار قرار گیرد و این روستاها در حد محدوده مصوب طرح هادی به محدوده شهر الحاق گردند؛ تا تهیه طرح تفصیلی یکپارچه شهر، در روستاهای فوق‌الذکر صدور پروانه براساس کاربریهای طرح هادی انجام پذیرد.

 2ـ با توجه به اینکه اصلی‌ترین چالش پیش روی شهر در حوزه مدیریت بحران، موضوع سیل است، اقدامات تکمیلی زیر در اسناد طرح لحاظ و به تأیید نماینده وزارت نیرو در کمیته فنی برسد.

1ـ 2ـ بعضاً حریم مسیل‌ها و رودخانه‌های شهر در اسناد ارسالی منعکس نشده است که لازم است با استعلام مجدد از وزارت نیرو، حریم، بستر و مسیل رودخانه‌های متداخل با  حریم و محدوده شهر تعیین و در اسناد طرح منعکس شود.

2ـ 2ـ کلیه طرحهای آبخیزداری اجرا شده توسط سازمان منابع طبیعی در صورت وقوع در داخل حریم شهر تحت پهنه "حفاظت آبخیز داری" منعکس و ضوابط مربوطه بر آنها مترتب شود.

3ـ 2ـ در چند مورد ساخت و سازها خصوصاً در بافت حاشیه (خصوصا در شمال شرقی ـ منطقه موسوم به هانی وان) بر روی حریم و بستر مسیل‌ها واقع شـده است که لازم است ضـمن تعیین این محـدوده‌ها به عنوان محدوده ناکارآمد شهری، آزاد سازی حریم و بستر مسیل در اولویت اقدامات بازآفرینی استان قرار گیرد.

4ـ 2ـ نقشه پهنه‌بندی خطر سیل بر اساس اطلاعات سازمان منابع طبیعی بعنوان سند پشتیبان در اسناد طرح جامع ارائه گردد.

3ـ ضمن انعکاس عرصه بناها و محوطه‌های واجد ارزش میراثی و تاریخی (باستانی) در محدوده تحت کاربری "میراث تاریخی" و در حریم تحت پهنه‌ی "حفاظت میراثی تاریخی" مقرر گردید عرصه مربوط به دو اثر "کاخ کشاورزی ایلام" و "قلعه والی" بر اساس نقشه ثبتی تحت کاربری میراث تاریخی در نقشه کاربری اراضی منعکس و حرائم و ضوابط مربوطه نیز بر اساس نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه گردد.

4ـ خط محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال 3 مورد اصلاح به شرح زیر مورد توافق و تأیید قرار گرفت:

1ـ 4ـ حذف اراضی با پوشش جنگل زاگرسی واقع در جنوب غرب شهر از محدوده و تثبیت در حریم (به شرح نقشه پیوست)

2ـ4ـ حذف اراضی زراعی الحاقی محدوده شهر در بخش شمال و شمال شرقی به‌استثناء اراضی با مالکیت دولتی (با کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان) (به‌شرح نقشه پیوست)

3ـ 4ـ حذف محدوده‌های متداخل با منطقه حفاظت شده "مانشت و قلارنگ" در شمال شرقی شهر از محدوده شهر

5 ـ با توجه به وقوع عرصه جنگلی انبوه در بخشهایی از حریم شهر اصلاحات به‌شرح زیر در حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعمال شود. (به شرح نقشه پیوست)

5 ـ1ـ حـذف عرصه جنـگلی "تنگه ارغوان" و عرصـه‌های پیرامونـی آن در شرق حریم.

5 ـ2ـ افزایش حریم در جنوب غربی تا حد عرصه جنگلی به نحویکه روستای سرطاف کمافی‌السابق در حریم واقع شود.

6 ـ مقرر گردید جهت تامین بخشی از کمبود فضای سبز مقیاس شهری، عرصه‌های درختکاری شده واقع در جنوب شهر (حد فاصل پیچ عاشوری و هتل زاگرس) تا حد عرصه‌های جنگلی به عنوان "پارک شهری تجهیز شده" و در حریم تثبیت گردد (به شرح نقشه پیوست)

7ـ ضمن حذف کمربندی پیشنهادی در شمال شهر مقرر گردید مسیرکمربندی شمال شهر با حداکثر انطباق بر مسیر قبلی با هماهنگی شهرداری و استانداری ایلام، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مورد تدقیق قرار گیرد.

8 ـ ضمن تأکید بر ضرورت قرار گیری شهر ایلام در مسیر اصلی (و نه به صورت آنتنی) راه‌آهن کرمانشاه ـ مهران، مقرر گردید مسیر نهائی و موقعیت دقیق و مساحت ایستگاه راه‌آهن و پایانه چند منظوره شهر ایلام پس از تدقیق در کمیته مکانیابی ایستگاههای راه‌آهن و تأیید دبیر شورای عالی در اسناد طرح لحاظ گردد. موقعیت تقریبی ایستگاه مذکور بر اساس مطالعات طرح در غرب شهر (شمال جاده ایوان) مورد تأیید قرار گرفت.

9ـ بخش قابل توجه از کاربری‌های خدماتی و معابر طرح‌های مصوب قبل  به‌دلیل ساخت و ساز‌های غیرمجاز (که متاسفانه بعضا حتی از سوی مراجع حاکمیتی نیز انجام شده است) محقق نشده و عملا از بین رفته اند.این موضوع در بخشهایی از شهر عملاً فرصت منحصر به فرد و تکرار نشدنی است و با توجه به موقعیت آنها به هیچ وجه قابل جبران در بخشهای دیگر نیست.لذا لازم است این کاربری‌های در قالب سند اساس طرح شناسایی و هرگونه تغییر در انها با قاطعیت از سوی مراجع استانی مورد مخالفت قرار گیرد.

10ـ سند پدافند غیرعامل با عنایت به حساسیت‌های مربوط به نزدیکی با مرز در انطباق با دستورالعمل مصوب 1396/2/11 شورای عالی به تأیید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.

11ـ ضمن تأکید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شهر، مقررگردید تا زمان تحقق این امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ گردد:

1ـ11ـ حریم خط لوله و سایر تأسیسات مربوطه و ضوابط و مقررات مترتب بر آن  بر اساس اعلام نظر وزارت نفت با هماهنگی اداره کل پدافند غیرعامل در اسناد طرح منعکس گردد .

2ـ11ـ پیوست پدافندی و طرح تخلیه فوری محلات متأثر توسط استانداری ایلام تهیه و به مراجع مربوطه ابلاغ شود.

12ـ ضوابط و مقررات احداث بنا توسط نمایندگان وزارت کشور و بنیاد مسکن و دبیرخانه شورای عالی در کمیته فنی منتخب مورخ 1398/9/15 بررسی و مقرر گردید:

1ـ12ـ با عنایت به مصوبه مورخ 1397/7/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی، مواضع مناسب جهت احداث ساختمانهای بلند (تا حد طبقات تعیین‌شده ـ 10 طبقه) در سند تراکمی طرح جامع لحاظ شود. (در قالب الگوهای محوری و پهنه‌ای)

2ـ12ـ در کلیه جداول مربوط به احداث بنا، سرانه فضای باز به ازای هر واحد متناسب با هر پهنه و بطور متوسط 20 متر مربع ارائه گردد.

3ـ12ـ آستانه مغایرت‌های اساسی طرح در محورهای مختلف شامل خط محدوده و حریم، معابر، کاربریهای شهری، پهنه‌های تراکمی و بلندمرتبه‌سازی، مطابق مصوبه مورخ 1394/6/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.

4ـ12ـ به منظور بهره‌مندی از حقوق مالکانه قطعات ریز دانه احداث بنا در قطعات مسکونی با مساحت 80 تا 120 مترمربع در سطح اشغال 70 درصد و تراکم 70 درصد تعیین گردد در قطعات با مساحت کمتر از 80 مترمربع با اولویت تملک توسط شهرداری صرفا احداث یک واحد تجاری مجاز خواهد بود.

5 ـ12ـ حداقل عرض معابر قطعات مشمول احداث بنا 6 مترمربع تعیین می گردد.

6 ـ12ـ کلیه مواردی که برای مرجعی غیر از کمیسیون ماده 5 استان یا سایر مراجع قانونی شان تصویبی تجویز شده است از ضوابط طرح حذف گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.خواهشمند است در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف