اصلاح تحریری تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از ساختمان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی واقع در اراضی عباس آباد تهران به استانداری تهران

اصلاح تحریری تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از ساختمان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی واقع در اراضی عباس آباد تهران به استانداری تهران ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از ساختمان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی واقع در اراضی عباس آباد تهران به استانداری تهران طی نامه شماره 27269 مورخ 99/03/19 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف